Poslanstvo

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov stroke, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom. Cilji Zbornice - združenja so predvsem združevanje članov z namenom strokovnega izpopolnjevanja, druženja, izobraževanja s področja dejavnosti in skrb za napredek stroke ter zaščita in zastopanje svojih članov pri varstvu interesov ter ugleda stroke in vsakega člana pri opravljanju poklica delovne terapije.

Cilj iz prejšnjega odstavka Zbornica - Združenje uresničuje za svoje člane predvsem z opravljanjem naslednjih nalog:

  • Skrbi za skladen razvoj dejavnosti delovne terapije;
  • Oblikuje kodeks etike delovnih terapevtov Slovenije;
  • Aktivno sodeluje pri pripravi zakonodaje in drugih dokumentov, ki se nanašajo na stroko oziroma so v zvezi z izvajanjem in oblikovanjem stroke;
  • Organizira najrazličnejše oblike izobraževanja;
  • Ugotavlja in ukrepa pri kršitvi kodeksa etike delovnih terapevtov Slovenije, statuta Zbornice- Združenja , ter drugih aktov Zbornice- Združenja;
  • Vzpodbuja sodelovanje med člani ter nudi strokovno pomoč;
  • Spremlja kadrovsko politiko in aktivno sodeluje pri načrtovanju potreb po delovnih terapevtih v Republiki Sloveniji;
  • Sodeluje s proizvajalci medicinske opreme in drugih pripomočkov s področja delovne terapije za delo s pacienti;
  • Sodeluje z ostalimi zbornicami.

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si