COTEC ENOTHE 2021 - Preliminary Agenda Announcement (angl.)

Dear members, colleagues, authors, and participants,

 

The Scientific Committee is very pleased to announce that the program is ready to be published. Please see the attachment to obtain more information.

On behalf of both boards, the Organising and Scientific Committees, we wish you all the best for now and are looking very much forward to meet you all online!

If you have any questions about the program or your abstract, please contact Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

COTEC - ENOTHE: Preliminary Agenda Annoucement

 

Warm regards,

On behalf of the Scientific and Organising Committees,
Soemitro Poerbodipoero (ENOTHE President) & Anu Söderström (COTEC President)

Skupina za pripravo terminološkega strokovnega izrazoslovja

Spoštovani!

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije je imenovala skupino za pripravo terminološkega strokovnega izrazoslovja, katerega povzetek najdete v spodnji tabeli. Članek z omenjeno vsebino bo objavljen v letošnji decembrski številki Slovenske revije za delovno terapijo.

 

Skupino sestavljajo:

 • Breda Dolničar,
 • Jelka Janša,
 • Sara Črepinšek, 
 • Tjaša Kobol,
 • Jerneja Bernot,
 • Maruša Mohorko,
 • Cecilija Lebar,
 • Andreja Švajger,
 • Alenka Plemelj Mohorič,
 • Evalda Bizjak

 

 

Pojem in viri za opis

Opis z izrazom

»OKUPACIJA«

Opis z izrazom

»DEJAVNOST«

1

Aktivnost (Activity)

(Brea et al, 2012)

Strukturirano zaporedje dejanj ali nalog, ki prispevajo k okupacijam.

Strukturirano zaporedje dejanj ali nalog, ki prispevajo k dejavnostim.

2

Avtonomija (Autonomy)

(Brea et al, 2012)

Svoboda odločanja, ki temelji na upoštevanju notranjih in zunanjih okoliščin in svoboda za delovanje v skladu s temi odločitvami.

3

Funkcija (Function 1)

(Brea et al, 2012)

Fiziološke funkcije telesnih sistemov (vključno s psihološkimi funkcijami), ki omogočajo izvajanje okupacije.

Fiziološke funkcije telesnih sistemov (vključno s psihološkimi funkcijami), ki omogočajo izvajanje dejavnosti.

4

Funkcioniranje (Function 2)

(Brea et al, 2012)

Zmožnost uporabe komponent izvajanja za izvedbo naloge, aktivnosti ali okupacije.

Zmožnost uporabe komponent izvajanja za izvedbo naloge, aktivnosti ali dejavnosti.

5

Izidi (Outcomes)

(AOTA, 2014)

Končni rezultat delovnoterapevtskega procesa; to kar posameznik doseže skozi delovnoterapevtsko obravnavo.

6

Izvedba okupacije/aktivnosti/ naloge /

Izvedba dejavnosti/aktivnosti/ naloge

(Occupation/activity/task performance)

(Brea et al, 2012)

Izbiranje, organiziranje in izvajanje okupacij/aktivnosti / nalog v sodelovanju z okoljem.

Izbiranje, organiziranje in izvajanje dejavnosti/ aktivnosti/nalog v sodelovanju z okoljem.

7

Komponente izvajanja okupacije /

Komponente izvajanja dejavnosti

(Occupational performance components)

(Brea et al, 2012)

Sposobnosti in spretnosti, ki omogočajo in vplivajo na sodelovanje pri nalogah, aktivnostih in okupacijah. Razvrščamo jih na telesne, kognitivne, psihosocialne in čustvene.

Sposobnosti in spretnosti, ki omogočajo in vplivajo na sodelovanje pri nalogah, aktivnostih in dejavnostih. Razvrščamo jih na telesne, kognitivne, psihosocialne in čustvene.

8

Motivacija (Motivation)

(Brea et al, 2012)

Zagon, ki usmerja delovanje posameznika k zadovoljevanju potreb.

9

Naloga (Task)

(Brea et al, 2012)

Zaporedje strukturiranih korakov (dejanj in/ali misli) usmerjenih k doseganju določenega cilja. Ta cilj je lahko: 1. izvajanje aktivnosti ali 2. rezultat izvajanja (izdelek, dosežek), ki se od posameznika pričakuje.

10

Navada (Habit)

(Brea et al, 2012)

Vzorec izvedbe v vsakodnevnem življenju, pridobljen s pogostim ponavljanjem, ki ne zahteva visoke stopnje pozornosti in omogoča učinkovito delovanje.

11

Nesamostojnost (Dependence)

(Brea et al, 2012)

Stanje posameznika, ko potrebuje pomoč, da lahko vsakodnevne aktivnosti opravlja na zadovoljivi ravni.

12

Obravnava (Intervention)

(AOTA, 2010)

Procesi in dejanja delovnega terapevta, ki jih izvede v sodelovanju z uporabnikom, katerih namen je izboljšati vključenosti v okupacije, ki so povezane z zdravjem in sodelovanjem.

Procesi in dejanja delovnega terapevta, ki jih izvede v sodelovanju z uporabnikom, katerih namen je izboljšati vključenosti v dejavnosti, ki so povezane z zdravjem in sodelovanjem.

 

13

Ocenjevanje (Assessment)

(AOTA, 2010)

Uporaba specifičnih ocenjevalnih metod, instrumentov v procesu vrednotenja.

14

Okoliščine (Context)

(Brea et al, 2012)

Razmerja med okoljem, osebnimi dejavniki in dogodki, ki vplivajo na za posameznika smiselne naloge, aktivnosti ali okupacije za posameznika.

Razmerja med okoljem, osebnimi dejavniki in dogodki, ki vplivajo na za posameznika smiselne naloge, aktivnosti ali dejavnosti za posameznika.

15

Okolje (Environment)

(Brea et al, 2012)

Fizični, družbeno-kulturni in časovni dejavniki, ki zahtevajo, omogočajo in oblikujejo izvajanje okupacije.

Fizični, družbeno-kulturni in časovni dejavniki, ki zahtevajo, omogočajo in oblikujejo izvajanje dejavnosti.

16

Okupacija

Dejavnost (Occupation)

(Brea et al, 2012)

Skupina aktivnosti, ki imajo za posameznika oseben in družbeno-kulturni pomen, ki so poimenovane v okviru kulture in podpirajo sodelovanje v družbi.

17

Okupacijska identiteta /

Identiteta povezana z dejavnostjo

(Occupational identity) (Kielhofner, 2002)

 

(Phelan & Kinsella, 2009)

Posameznikov celosten občutek o tem kdo je in kdo želi postati kot okupacijsko bitje, ki izhaja iz njegovih izkušenj s sodelovanjem v okupacijah. V okupacijski identiteti so združene njegova volja, navade in življenjske izkušnje.

 

Ta občutek je povezan s sodelovanjem v različnih nalogah in vlogah.

Posameznikov celosten občutek o tem kdo je in kdo želi postati kot bitje na področju dejavnosti, ki izhaja iz njegovih izkušenj s sodelovanjem v dejavnostih. V identiteti povezani z dejavnostjo so združene njegova volja, navade in življenjske izkušnje.

Ta občutek je povezan s sodelovanjem v različnih nalogah in vlogah.

18

Okupacijska kompetenca /

Kompetenca za dejavnost

(Occupational competence)

(Kielhofner, 2002)

Stopnja, do katere je posameznik sposoben ohranjati vzorec sodelovanja v okupacijah, ki izražajo njegovo okupacijsko identiteto. Poleg udejanjanja okupacijske identitete obsega tudi izpolnjevanje pričakovanj vlog, lastnih vrednot in meril izvedbe ter sodelovanje v vrsti okupacij, ki zagotavljajo občutek sposobnosti, nadzora, zadovoljstva in izpolnitve.

Stopnja, do katere je posameznik sposoben ohranjati vzorec sodelovanja v dejavnostih, ki izražajo njegovo identiteto povezano z dejavnostjo. Poleg udejanjanja identitete povezane z dejavnostjo obsega tudi izpolnjevanje pričakovanj vlog, lastnih vrednot in meril izvedbe ter sodelovanje v vrsti dejavnosti, ki zagotavljajo občutek sposobnosti, nadzora, zadovoljstva in izpolnitve.

19

Okupacijsko prilagajanje /

Prilagajanje dejavnosti (Occupational adaptation) (Grajo in Boiselle, 2018)

 

(Klinger, 2005)

 

 

(Kielhofner, 2002)

Proces oz. izid sodelovanja med osebo, okupacijo ter okoljem kot odziv na okupacijske izzive.

 

Izraža se v spremembah in prilagoditvah izvajanja, ki omogočajo odziv na zunanje in notranje izzive s ciljem ohranjanja sodelovanja v okupacijah.

 

Pomeni oblikovanje pozitivne okupacijske identitete in doseganje okupacijske kompetence skozi čas in v okviru posameznikovega okolja.

Proces oz. izid sodelovanja med osebo, dejavnostjo ter okoljem kot odziv na izzive dejavnosti.

 

Izraža se v spremembah in prilagoditvah izvajanja, ki omogočajo odziv na zunanje in notranje izzive s ciljem ohranjanja sodelovanja v dejavnostih.

 

Pomeni oblikovanje pozitivne identitete povezane z dejavnostjo in doseganje kompetence za dejavnost skozi čas in v okviru posameznikovega okolja.

20

Okupacijsko ravnovesje /

Ravnovesje med dejavnostmi

(Occupational balance)

(Townsed, Polatajko, 2007)

Uravnotežena razporeditev časa za izvajanje okupacij za različne namene, kar prispeva k posameznikovemu zdravju in blagostanju.

Uravnotežena razporeditev časa za izvajanje dejavnosti za različne namene, kar prispeva k posameznikovemu zdravju in blagostanju.

21

Omogočanje (Enablement)

(Townsed, Polatajko, 2007)

Kompetenca delovnega terapevta, da posamezniku omogoči izbiro, organizacijo in izvedbo zanj smiselne okupacije v njegovem okolju.

Kompetenca delovnega terapevta, da posamezniku omogoči izbiro, organizacijo in izvedbo zanj smiselne dejavnosti v njegovem okolju.

22

Ožje okolje (Setting)

(Brea et al, 2012)

Neposredno okolje, ki vpliva na izvedbo naloge, aktivnosti ali okupacije.

Neposredno okolje, ki vpliva na izvedbo naloge, aktivnosti ali dejavnosti.

23

Področja izvajanja okupacije/

Področja izvajanja dejavnosti

(Occupational performance areas)

(Brea et al, 2012)

 

(AOTA, 2014)

Vrste nalog, aktivnosti in okupacij, ki so običajno del vsakodnevnega življenja na področjih skrbi zase, produktivnosti in prostega časa.

 

Vključujejo ožje in širše dnevne aktivnosti, počitek in spanje, izobraževanje, delo, igro, razvedrilo in sodelovanje v družbi.

Vrste nalog, aktivnosti in dejavnosti, ki so običajno del vsakodnevnega življenja na področjih skrbi zase, produktivnosti in prostega časa.

 

Vključujejo ožje in širše dnevne aktivnosti, počitek in spanje, izobraževanje, delo, igro, razvedrilo in sodelovanje v družbi.

24

Rutina (Routine)

(Brea et al, 2012)

Vzpostavljeno in predvidljivo zaporedje nalog.

25

Samostojnost (Independence)

(Brea et al, 2012)

Stanje sposobnosti za zadovoljivo izvajanje vsakodnevnih aktivnosti.

26

Sodelovanje (Participation)

(Brea et al, 2012)

Vključevanje posameznika v življenjske situacije, ki predstavljajo družbeni vidik funkcioniranja.

27

Soodvisnost(Interdependence)

(Brea et al, 2012)

Stanje vzajemne odvisnosti in vplivanja med člani (družbene) skupine.

28

Sposobnost (Ability)

(Brea et al, 2012)

Osebna značilnost, ki podpira izvajanje okupacije.

Osebna značilnost, ki podpira izvajanje dejavnosti.

29

Spretnost (Skill)

(Brea et al, 2012)

Zmožnost, ki se razvije skozi ponavljanje in omogoča izvajanje okupacije.

Zmožnost, ki se razvije skozi ponavljanje in omogoča izvajanje dejavnosti.

30

Spretnosti izvajanja (Performance skills)

(Fisher & Griswold, 2014)

Opazna, k cilju usmerjena dejanja, ki jih je mogoče opazovati kot majhne enote vključenosti v okupacije. Razvijejo se skozi čas, umeščene pa so v določene okoliščine (kontekste) in okolja. Vključujejo motorične, procesne in socialno-interakcijske spretnosti.

Opazna, k cilju usmerjena dejanja, ki jih je mogoče opazovati kot majhne enote vključenosti v dejavnosti. Razvijejo se skozi čas, umeščene pa so v določene okoliščine (kontekste) in okolja. Vključujejo motorične, procesne in socialno-interakcijske spretnosti.

31

Vključenost v okupacijo /

Vključenost v dejavnost

(Occupational engagement)

(Brea et al, 2012)

Občutek možnost izbire, pomembnosti in predanosti med izvajanjem okupacije.

Občutek možnost izbire, pomembnosti in predanosti med izvajanjem dejavnosti.

32

Vloga (Role)

(Brea et al, 2012)

Družbene in kulturne norme ter pričakovanja glede izvajanja okupacije, ki so povezana s posameznikovo družbeno in osebno identiteto.

Družbene in kulturne norme ter pričakovanja glede izvajanja dejavnosti, ki so povezana s posameznikovo družbeno in osebno identiteto.

33

Volja (Volition)

(Brea et al, 2012)

Sposobnost odločanja za izvajanje oz. nadaljevanje izvajanja, vključno z zavedanjem, da je izvajanje aktivnosti prostovoljno.

34

Vrednotenje (Evaluation)

(AOTA, 2010)

Proces pridobivanja in interpretacije podatkov potrebnih za razumevanje posameznika, sistema ali situacije. Vključuje načrtovanje in dokumentiranje procesa vrednotenja.

35

Življenjske spretnosti (Life skills)

(WHO, 1999)

 

 

(Abaoğlu et al., 2017)

Sposobnosti za prilagodljivo in pozitivno vedenje, ki posamezniku omogočajo učinkovito spoprijemanje z zahtevami in izzivi vsakodnevnega življenja.

Primer uporabe: Kohlman Evaluation of Living Skills (Kohlman Thomson, 1992; 2016) ; The Performance Assessment of Self – Care Skills (Halm, Rogers, 1990; 2014); The Test of Grocery Shopping Skills (Brown et al., 2009); The Independent Living Scale- ILS (Loeb, 1996).

 

V DT obravnavi življenjske spretnosti predstavljajo merilo za neodvisno delovanje v skupnosti. AOTA navaja programe za razvoj življenjskih spretnosti.

 

Z lepimi pozdravi,
Vodstvo ZDTS

 

Članarina v ZDTS

Spoštovani!

 

Obveščamo vas o  sklepu, sprejetem na redni letni skupščine Zbornice delovnih terapevtov Slovenije, z dne 24. 3. 2021 glede povišanja članarine ZDTS, ki je bila od leta 2006 nespremenjena.

Skupščina je sprejela sklep, da se poveča mesečni prispevek članarine s 1. 5. 2021. Po novem je za delovno aktivne člane ZDTS članarina 8,34 €/mesec oziroma 100 €/leto.

Vse, ki plačujete članarino mesečno, naprošamo da od 1. 5. 2021 namenite članstvu ZDTS 8,34 € namesto zdajšnjih 6,26 EUR. V kolikor za vas to ureja finančna služba vašega delodajalca jih prosim o novem znesku članarine obvestite sami.

V kolikor ste članarino za leto 2021 oz. za določeno obdobje v letu 2021 že poravnali, velja nova cena od datuma, ko vam preteče plačano obdobje (npr. v kolikor imate poravnano članarino do 30.6.2021, za vas velja nova cena od 1.7.2021, …).

Za študente ostaja cena letne članarine nespremenjena: to je 37,55 €.

Prav tako ostaja cena letne članarine nespremenjena za upokojene delovne terapevte: to je 20 €.

 

Vodstvo ZDTS

 

Occupational Therapy Australia 29th National Conference and Exhibition 2021 (angl.)

We are writing today update you and your members on the Occupational Therapy Australia 29th National Conference and Exhibition taking place 23-25 June 2021 online.

Communication went out in February to advise of the change of delivery method from hybrid to virtual.

Our CEO Samantha Hunter advised "As we navigate the year ahead, your safety and quality of learning continue to remain our top priorities. With this in mind, allowing our association to move forward with confidence and purpose, the 29th National Conference and Exhibition 2021 will proceed as a fully virtual event taking place online 23-25 June 2021. While the conference will be virtual, we are also coordinating a number of in-person engagement hubs across Australia".

For more information visit the website, www.otaus2021.com.au

 

Our Latest News is that Early Bird Registration closes on Wednesday 31 March 2021.

To take advantage of the discounted rates, we advise you and your members to register early.  We are also pleased to advise the introduction of group registration. 

 • Groups of 3-5 receive $50 off per person
 • Groups of 6-10 receive $75 off per person.

For more information visit the website, by clicking the buttons below.


 

We are delighted to offer the members of your Association the opportunity to register for the Conference at the Australian member rate (significantly lower in price than a non-member registration).

We have attached a promotional flyer which has some of the key information about the event, and included some suggested text on the next page to make it easy for you to inform your members and networks about the Conference and the offers available.

We hope to welcome you and your members at the Occupational Therapy Australia 29th National Conference and Exhibition 2021 to come together and positively influence the future in all areas of occupational therapy practice.

 

Yours sincerely,

Samantha Hunter
Chief Executive Officer
Occupational Therapy Australia
Professor Iona Novak
Conference Convenor
ccupational Therapy Australia 29th National Conference and Exhibition 2021

 

 

Let your members and networks know about the Occupational Therapy Australia 29th National Conference and Exhibition 2021.

Suggested social media/newsletter text

Update A)

Early bird registration closes Wednesday 31 March 2021.  Take advantage of the discounted rates for members and groups and register today.  
Thanks to our international affiliation, members of [Slovenian Association of Occupational Therapists] are entitled to register at the discounted Australian member rate. To learn more about the conference, visit: https://otaus2021.com.au/

We look forward to seeing you online in June!

 

WFOT: 34th Council Meeting - Election of Officers outcome (angl.)

Dear Colleagues,

I am pleased to announce the outcome of the WFOT 34th Council Meeting elections:

 • Samantha Shann (United Kingdom) - President
 • Tracey Partridge-Tricker (New Zealand) - Vice President Finance
 • Andrew Freeman (Canada) - Programme Coordinator Practice Development

 

They will form part of the Executive Management Team that also include:

 • Margarita Gonzalez (Colombia) - Vice President
 • Liliana Alvarez (Colombia) - Programme Coordinator Research
 • Tecla Mlambo (Zimbabwe) - Programme Coordinator Education
 • Marilyn Pattison (Australia) - Immediate Past President
 • Ritchard Ledgerd (United Kingdom) - Executive Director (ex-officio)

 

Congratulations to the successful candidates,

Kind regards,
Ritchard Ledgerd MSc, BScOT
Executive Director
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Navodila in priporočila za izvajanje delovnoterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov

Spoštovani!

Razširjeni strokovni kolegij za delovno terapijo in Zbornica delovnih terapevtov - strokovno združenje sta pripravila navodila in priporočila za izvajanje delovnoterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov -  epidemiološke situacije zaradi širjenja nalezljivih bolezni.

Navodila in priporočila so namenjena vodstvom inštitucij in vsem delovnim terapevtom, ki izvajajo delovnoterapevtsko dejavnost (delovnoterapevtske storitve) na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti, kot tudi DTh v zasebni praksi. Uporabljajo se v času epidemiološke situacije, če se okužba širi med ljudmi kapljično: s kašljanjem, kihanjem, s tesnimi telesnimi stiki ali preko onesnaženih površin (na primer koronavirus SARS-CoV-2). Ob upoštevanju vseh odredb, priporočil in navodil Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, posamezne inštitucije, Zbornice delovnih terapevtov Slovenije – Strokovnega združenja ter zunanjih strokovnih združenj (WFOT, COTEC), je potrebno dosledno izvajati ukrepe za preprečevanje kapljične in kontaktne okužbe, od katerih so najpomembnejši: higiena rok, kašlja, vzdrževanje ustrezne razdalje med ljudmi ter razkuževanje površin.


Navodila vključujejo:

 • poglavje o preprečevanju prenosa okužbe, uporabi osebne varovalne opreme (v nadaljevanju OVO) in priporočila za uporabo OVO za DTh po zdravstvenih ustanovah glede na epidemiološki status pacientov/uporabnikov ter o epidemioloških fazah, povezanih z delom v ambulantni delovni terapiji (v nadaljevanju DT) na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti,
 • poglavje o izvajanju delovnoterapevtske dejavnosti v 2. fazi epidemije za ambulantno delovno terapijo,
 • poglavje o izvajanju DT na domu v 2. fazi epidemije,
 • poglavje s priporočili za izvajanje DT na bolnišničnih oddelkih in pri stacioniranih pacientih/uporabnikih (rehabilitacijski centri, socialno varstveni centri, domovi za starejše občane, naravna zdravilišča,ipd) – brez oz. z okužbo ter
 • prilogo z dvema vprašalnikoma: Vprašalnik za telefonsko preverjanje zdravstvenega stanja pacienta/uporabnika pred sprejemom na DT obravnavo in Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacienta/uporabnika ob prihodu na DT obravnavo.

 

Navodila in priporočila za izvajanje delovnoterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov -  epidemiološke situacije zaradi širjenja nalezljivih bolezni

 

Strokovna predavanja ISPO Slovenija

Spoštovani!

V letu 2021 Društvo za protetiko in ortotiko ISPO Slovenija pripravlja serijo spletnih predavanj.

Ugledni vabljeni predavatelji iz tujine in Slovenije bodo predstavili novosti ter različne poglede na posamezne teme povezane z ortotiko in protetiko.

Program in informacije o prijavi so v prilogi.

 

Program predavanj s prijavnico

 

Vabimo vas, da se pridružite.

http://www.ispo.si/

 

Decembrsko strokovno srečanje DT in pregled dela zbornice

Spoštovani,

objavljamo pregled dela Zbornice delovnih terapevtov v letu 2020. Pregled dela najdete na tej povezavi.

 

Na spodnjih povezavah najdete vsebine delavnice z decembrskega srečanja delovnih terapevtov, ki je tokrat potekalo preko aplikacije ZOOM.

Chen Shining in Tina Hribar

 

Plan izobraževanj 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo objavili plan izobraževanj Zbornice delovnih terapevtov Slovenije za leto 2021.

Plan izobraževanj si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Z lepimi pozdravi,
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje

 

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si